074 – 29 19 155

Industriestraat 11 – Borne

Volg Bucon

gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van dak- en wandbeplating voor gebouwen
Bucon maakt uw pand tot in detail af
Meer informatie
dak- en wandbeplating voor bedrijfsgebouwen, opslagloodsen, stallen, winkels en kantoorpanden
Duurzame coatingen in een scala aan kleuren
Meer informatie
leveren en aanbrengen van dak- en wandbeplating voor zowel nieuwbouw als renovatie
Totaalprojecten voor zowel aannemer als particulier
Meer informatie

Dakbeplating

De wandbeplating bepaalt de uitstraling van een bedrijfsgebouw. De kenmerken en eigenschappen verschillen per type plaat. Bucon Borne B.V. kan voor u alle soorten beplatingen leveren en monteren.

Sandwichpaneelconstructies

Omschrijving systeem

Sandwichpanelen zijn ontworpen voor de toepassing in gevel- en dakconstructies. Dakpanelen worden gekenmerkt door een sterk geprofileerde buitenplaat. Deze zijn in principe wel toe te passen in gevels, gevelpanelen echter niet in daken tenzij er voor deze toepassing specifiek een fabrieksgarantie wordt verstrekt.

Het toepassen van platdakpanelen wordt van dergelijke panelen afgeraden als de metalen binnenplaat van deze elementen niet is voorzien van een constructieve profilering of een ander aanvullend verstijvend constructief element.

Sandwichpanelen bestaan uit een binnenplaat, een kern van isolatiemateriaal en een buitenplaat. Essentieel bij sandwichpanelen is dat platen en kern constructief gezien één geheel vormen. De hechting tussen de genoemde materialen dient derhalve nagenoeg volledig te zijn en mag nimmer, ook niet plaatselijk, worden verbroken, tenzij hiervoor in de plaats aanvullende constructieve voorzieningen zijn getroffen.

Dakpanelen overspannen de afstand gording/gording en dragen de belastingen op de dakconstructie over op de betreffende gordingen.

De buitenplaat van sandwichpanelen kan van sendzimirverzinkt staal (of staal voorzien van een legeringslaag van aluminiumzink of zinkaluminium) of aluminium zijn. Uiteenlopende vormgevingen zijn mogelijk, zoals constructieve profilering, optische profilering, gegroefd, stucco, microliniëring, gegolfd of vlak.

De binnenplaat van sandwichpanelen kan van sendzimirverzinkt staal (ook staal voorzien van een legeringslaag van aluminiumzink of zinkaluminium) of aluminium zijn. Uiteenlopende vormgevingen zijn mogelijk, zoals optische profilering, gegroefd of vlak.

Kernmaterialen zijn PUR, EPS, PIR en minerale wol, in verscheidene diktes en kwaliteiten, e.e.a. vaak afhankelijk van de warmteweerstand en de draagkracht i.c.m. de overspanning.

In principe bestaan er twee methoden om sandwichpanelen aan de achterconstructie (primaire bevestiging) te bevestigen: zichtbaar of onzichtbaar (blind). Bij een blinde bevestiging zijn de bevestigingsmiddelen over het algemeen opgenomen in de voeg. Dit kan zijn in de vorm van ‘standaard’ schroeven maar ook in de vorm van een systeemspecifieke klemconstructie. Secundaire bevestiging (overlapbevestigingen) zijn noodzakelijk bij de toepassing van sandwichpanelen op (flauwhellende) daken.

Zelfdragende sandwichpanelen zijn (gewoonlijk) aan de twee langszijden voorzien van een geprefabriceerde voegconstructie. Naar voeg kan er nog onderscheid worden gemaakt tussen panelen met een enkele (midden) dichting en panelen met een dubbele (binnen en buiten) dichting (ook wel aangeduid als ‘koelhuis’-panelen). In de voegconstructie kunnen (aanvullende) afdichtingsmaterialen zijn opgenomen, die fabrieksmatig worden aangebracht en/of in het werk. Aanvullende afdichtingen (in overlappen) kunnen ook noodzakelijk zijn bij de toepassing van sandwichpanelen in (flauwhellende) daken.

Naast een afdichtende functie dienen de voegen dikwijls ook als inklemming voor het aangrenzende paneel. Dit betekent dat deze panelen een vaste montagerichting hebben en niet of slechts met moeite individueel uitwisselbaar zijn.

Afhankelijk van het type paneel en systeem en afhankelijk van type en vorm gebouw kunnen aansluitingen en detailleringen worden uitgevoerd met geprefabriceerde elementen of met zetwerk. Bij de toepassing van zetwerk sluit de wijze van detaillering aan op die bij opbouwconstructies.

Toepassingsgebied systeem

Sandwichpaneel-constructies kennen een enorm breed toepassingsgebied: van hal tot museum, van laag gebouw tot hoog kantoorgebouw en van opslagloods tot ‘high-tech’ productiefaciliteit. Sandwichelementen kunnen daarbij een groot aantal functies tegelijk vervullen: regen- en wind-dichting, warmte- en geluidsisolatie, brandwerend etc.

Sandwichpaneel-constructies lenen zich bijzonder goed voor de volgende toepassingen en situaties:

 • opslaghallen van uiteenlopende goederen, in alle vormen en maten, die een bepaalde minimum binnentemperatuur behoeven;
 • productiefaciliteiten voor uiteenlopende productieprocessen met uiteenlopende binnencondities;
 • winkels, garages, (auto)showrooms, sportaccommodaties etc. etc.;
 • kantoorgebouwen, scholen, woningen etc.
 • gebouwen, waarbij hoge isolatiewaarden worden verlangd (Rc > 4,5 m2K/W);
 • gebouwen met extreme binnencondities (koelhuizen, zwembaden etc.).

 

Een belangrijk gegeven van sandwichpanelen is de hoge mate van prefabricage. Dit betekent een hoge mate aan procescontrole, korte bouwtijd en weinig hinder van weersinvloeden. Aan de andere kant kan dit ook enige beperking inhouden m.b.t. het doorvoeren van late wijzigingen.

Enkelwandige dakbeplatingen Naar boven

 

Omschrijving systeem

Geprofileerde metalen platen kunnen in dakconstructies zowel worden toegepast als dragende ondergrond als ook in de vorm van een waterkerende dakafwerking. Dit wordt ook wel dakbeplating genoemd.

In platte daken kunnen deze platen uitsluitend als dragende ondergrond worden toegepast en dient de waterdichtende functie te worden ontleend aan een zogenaamde membraandichting (bitumineuze of kunststofdakbedekking). Immers bij kleine dakhellingen (t.b.v. noodzakelijk afschot)  kan er als gevolg van toleranties in de onderconstructie, doorbuigen van deze constructie en als gevolg van vervormingen van de beplating zelf sprake zijn van min of meer staand water. Constructies, waarbij de waterdichting wordt verzorgd door overlappen (al of niet aangevuld met band en/of kit), kunnen onder deze omstandigheid geen blijvende waterdichtheid garanderen. Bij platte daken zal derhalve op de beplating dakbedekking en, vrijwel ook altijd tussen deze beide, isolatie worden aangebracht.

Bij de toepassing van metalen platen als dakafwerking gaat het dus steeds om hellende daken. Deze dakafwerking kan de vorm hebben van trapeziumprofilering, golfprofilering, felsprofilering e.d. De metalen dakafwerkingen kunnen zijn aangebracht in de vorm van een zelfdragend element of middels tussenprofielen afsteunen op een onderconstructie.

Indien er sprake is van een metalen dakafwerking zonder afsteuning op een onderconstructie spreekt men van een enkele dakconstructie (enkeldak). Aan de binnenzijde hiervan kan isolatie worden aangebracht, meestal in de vorm van een spandeken.

Als een metalen dakafwerking wordt toegepast boven een niet-metalen dragende onderconstructie, zal er dikwijls (ook) sprake zijn van een spouw tussen beide, gedeeltelijk of geheel gevuld met isolatiemateriaal.

Bij hellende daken is de meest voorkomende dakconstructie die, waarbij de metalen buitenafwerking op regelmatige afstand wordt afgesteund op een eveneens metalen dragende onderconstructie (stalen dakplaten). Men spreekt dan wel van een dubbele dakconstructie (dubbeldak). Tussen beide beplatingen zijn verbindingsprofielen en (meestal) een spouw aanwezig met een dampscherm die gedeeltelijk of geheel is gevuld met isolatie.

Metalen beplating, toegepast als dragende ondergrond, wordt dikwijls aangeduid als warmdakbeplating. Zij kenmerken zich door hun grote overspanningscapaciteit (grote profielhoogte). Metalen beplating, toegepast als dakafwerking, wordt dikwijls aangeduid als kouddakbeplating. Zij kenmerkt zich dikwijls door een zo groot mogelijke afvoercapaciteit (brede dalen). Opgemerkt dient hierbij te worden dat de benaming ‘kouddakbeplating’ strikt genomen onjuist is. Immers dakspouwen met metalen dakafwerkingen dienen niet te worden geventileerd met buitenlucht.

De dragende metalen beplating toegepast in de onderconstructie, zal vrijwel altijd trapeziumvormig zijn. Is er sprake van een enkeldak dan kan de gecombineerde afdichtende en dragende functie ook door een ander profieltype worden vervuld. Voor metalen dakafwerkingen komen o.a. trapeziumvormige profileringen en golfprofielen in aanmerking.

 

Toepassingsgebied systeem

Bij kleine dakhellingen onder afschot zijn metalen profielplaten alleen toepasbaar als dragende onderconstructie. Bij grotere hellingshoeken zijn deze ook als dakafwerking toepasbaar. Hierbij bestaan er echter wel restricties als, functie van de dakhelling, voor het type profilering, de wijze van uitvoering, locatie van het gebouw e.d.

Metalen dakconstructies lenen zich bijzonder goed voor de volgende toepassingen en situaties:

 • opslaghallen van uiteenlopende goederen, in alle vormen en maten, die een bepaalde minimum binnentemperatuur behoeven;
 • productiefaciliteiten voor uiteenlopende productieprocessen met uiteenlopende binnencondities, in alle vormen en maten;
 • winkels, garages, (auto)showrooms, sportaccommodaties etc.;
 • kantoorgebouwen, scholen, woningen etc.;
 • gebouwen, waarbij zeer hoge isolatiewaarden worden verlangd (geen metalen dakafwerking, i.e. ‘koud’dakconstructies, toepassen);
 • bij gebouwen met extreme binnencondities (koelhuizen, zwembaden, gebouwen in overdruk) geen metalen dakafwerking, i.e. ‘koud’dakconstructies, toepassen.

Specifieke vragen over een product?

 

Bucon Borne B.V. is hét bedrijf voor het leveren, aanbrengen en afwerken van uw wand- en dakbeplatingen. Omdat ons team gespecialiseerd is op één vakgebied is de kwaliteit van hoog niveau.n de afstand spant/spant (meestal ca. 5,0 m) en dragen de belastingen op de gevelconstructie over op de betreffende kolommen. De binnendozen vormen tevens een nagenoeg vlakke binnenafwerking en de drager voor de isolatie die in en/of vóór de dozen wordt aangebracht.